Som especialistes en cortines. Tenim la que t'agrada i te la fem a mida.

Política de privacitat

En virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les seves dades és TEXTIL HOGAR MORALES SL, amb domicili a CARRER PAU CASALS 35, 08291 RIPOLLET i amb correu electrònic de contacte WEB@MORALESCASA.COM, d’ara endavant “TEXTIL HOGAR MORALES SL”.

1.- FINALITATS:

Les finalitats principals per les quals TEXTIL HOGAR MORALES SL pot tractar les seves dades, ja siguin per complir amb obligacions legals, interessos legítims o en base al seu consentiment, són sempre la realització de gestions relacionades amb la nostra tasca de comunicació i màrqueting.

També enviarem, amb certa periodicitat, newsletters a l’adreça de correu electrònic que ens ha facilitat, sempre que vostè hagi prestat el seu consentiment exprés per a això. Les newsletters són publicacions digitals distribuïdes mitjançant el correu electrònic, consistents en articles que puguin ser d’interès per a vostè, relacionats amb els serveis que podem oferir-li a TEXTIL HOGAR MORALES SL.

2.- DADES QUE ES TRACTEN

Les dades que pot tractar el responsable del tractament inclouen, a títol enunciatiu i no limitatiu, les següents categories: dades d’identificació, adreça postal o electrònica, dades de detalls del lloc de treball i activitats professionals.

3.- TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades, a disposició exclusiva dels organismes públics competents i amb la finalitat exclusiva de poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins a finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts per la normativa vigent.

4.- DESTINATARIS ALS QUÈ ELS HI COMUNICARAN LES DADES.

Les dades de l’interessat seran sempre tractades en exclusivitat per TEXTIL HOGAR MORALES SL.

5.- LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

La base legal per al tractament de dades en la nostra relació amb el client i altres interessats pot ser el consentiment inequívoc de l’interessat, l’execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat, el compliment d’obligacions legals o la protecció d’un interès vital, públic o un interès legítim sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

6.- DRETS DE L’INTERESSAT.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TEXTIL HOGAR MORALES SL estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

Pel que fa a les persones interessades i clients que hagin prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades, poden retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les persones interessades i clients tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els clients o interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TEXTIL HOGAR MORALES SL deixarà de tractar les dades excepte per al compliment d’obligacions legals.

En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que TEXTIL HOGAR MORALES SL només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la llei.

Quan les dades es recullen en un format estructurat, els clients o interessats podran demanar a TEXTIL HOGAR MORALES SL la portabilitat de les seves dades a altres responsables o rebre les dades en format electrònic, per emmagatzemar-les en els seus dispositius propis, sense necessitat de transmetre-les a altres responsables.

L’interessat podrà exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça WEB@MORALESCASA.COM adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret que desitja exercir. Així mateix podrà fer la sol·licitud per correu postal a l’adreça indicada anteriorment.

Finalment, informem als interessats que poden presentar una reclamació relacionada amb el tractament de les seves dades personals davant l’Autoritat de Control, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc A, 1r 1a, 08008, Barcelona , amb telèfon 935527800.